การทดสอบระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test)​

     กรณีที่ผู้สมัครเรียนมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นหรือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ทางโรงเรียนมีระบบทดสอบระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้ประกอบข้อมูลในการให้คำปรึกษาและแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัครเรียน

     การทดสอบระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนเลือกหลักสูตรนั้น มีจุดประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัครเรียนทั้งด้านไวยากรณ์ การอ่าน การเขียนคันจิ และคำศัพท์ ไม่มีการทดสอบด้านการฟัง ทั้งนี้เพื่อที่ทางโรงเรียนจะสามารถประเมินระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัครเรียนเบื้องต้นได้นั่นเอง โดยขั้นตอนการทดสอบมีดังต่อไปนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการนัดหมายวัน-เวลา ในการเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับก่อนเข้าเรียน

เข้ารับการทดสอบตามวัน-เวลาที่ได้ทำการนัดหมายไว้ โดยเริ่มจากการทำแบบทดสอบที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้

หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ จะมีการทดสอบทักษะการฟังและการพูด โดยการสอบสัมภาษณ์กับคุณครูชาวญี่ปุ่น

การทดสอบทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยหลังจากผู้สมัครเรียนทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการทดสอบระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัครเรียนว่าอยู่ในระดับใด และให้คำแนะนำหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมในขั้นตอนต่อไป