คอร์สกลุ่ม เฉพาะ

Group Course

      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นและฝึกภาษาญี่ปุ่นในเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีผู้เรียนในกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ทำให้สามารถเรียนรู้และฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับเพื่อน ๆ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน

ข้อดีสำหรับการเรียนแบบกลุ่มเฉพาะ

1. นักเรียนสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มเดียวกันได้
2. นักเรียนในระดับต้นจะได้เรียนในบทเรียนที่เหมาะสมตามหลักสูตรของโรงเรียน
3. สำหรับค่าเรียนคอร์สแบบกลุ่มมีราคาถูกกว่าคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว
4. คอร์สเรียนแบบกลุ่มจะมีตารางเรียนที่แน่นอนทั้งวันและเวลา จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบกับนักเรียนในเรื่องใด ๆ

หมายเหตุ !!

  • กรณีคอร์สแบบกลุ่มเฉพาะ ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีระดับความรู้เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
  • ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดคอร์สเรียน ในกรณีที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 4 คน
  • กรณีที่มีผู้ชำระเงินน้อยกว่า 4 คน ต่อห้อง อาจจะมีการเลื่อนหรือยกเลิกคอร์สเรียน กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้จนถึงวันยืนยันการเปิดคอร์สเรียน

ติดตามได้ทาง

ระดับคอร์ส

การเขียน

ฝึกเขียนอักษรคาตากานะ (Katakana)
เขียนอักษรฮิรางานะ (Hiragana) 46 ตัว
เขียนตัวอักษรคันจิ (Kanji) 110 ตัว
ฝึกผสมอักษรเน้นคำศัพท์
การเขียนประโยคสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

การพูดและการฟัง

ให้ฟังจำนวนและตัวเลข แนะนำตัวเอง การทักทายในโอกาสต่าง ๆ การกล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ เสียใจ การลา

การถาม-ตอบ

เกี่ยวกับสถานที่ ทิศทาง ดินฟ้าอากาศ และฝึกพูดสนทนาในชีวิตประจำวัน