เกี่ยวกับ ภาษร

About Phasorn Japan

ภาษรเชื่อว่าการที่นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาที่ 3 อื่น ๆ แล้ว การเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ยังช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองในอีกมุม ค้นพบศักยภาพตัวเองในอีกด้านที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน

แนะนำภาษร

“ภาษร” โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีทั้งครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ

ที่ภาษร มีหลักสูตรการเรียนทั้งแบบกลุ่มเฉพาะและแบบตัวต่อตัว ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน เน้นพัฒนาทักษะการสนทนาและการนำไปใช้ในชีวิตจริงเป็นหลัก นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐานไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งกับครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นและชาวไทยควบคู่กันไป

ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทั้งจากครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นและชาวไทย

ในชั่วโมงเรียนของครูผู้สอนชาวไทย นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านสื่อและแบบฝึกหัดทักษะด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย และในชั่วโมงเรียนของครูผู้สอนชาวญี่ปุ่น ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จะเน้นการทำความเข้าใจและวิธีใช้ภาษาญี่ปุ่นที่นักเรียนได้เรียนรู้จากชั่วโมงเรียนของครูผู้สอนชาวไทย ครูผู้สอนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกพูดคุย จะช่วยฝึกและพัฒนาทักษะการสนทนาของนักเรียนให้คล่องแคล่วมากขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ

มีคาบเรียนพิเศษ เพื่อเรียนรู้แนวความคิดในการดำเนินชีวิตและ การใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่น

นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย เช่น การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษา กิจกรรมเรียนทำอาหารญี่ปุ่น กิจกรรมพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (โอริกามิ) กิจกรรมเรียนรู้การละเล่นหรือเกมต่างๆ ของญี่ปุ่น กิจกรรมการร้องรำทำเพลง ดูการ์ตูน ภาพยนตร์หรือวิดีทัศน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โรงเรียนสอนภาษา “ภาษร” ตระหนักถึงบทบาทของโรงเรียนสอนภาษาที่ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร รวมทั้งครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมีความประพฤติที่เหมาะสม เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงสุด

"Learning another language is like Becoming another person."

Haruki Murakami