หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สำหรับองค์กร

     โรงเรียนภาษาภาษร เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสําหรับกับองค์กรต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรที่ มีคุณภาพและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน โดยเราสามารถออกแบบและปรับหลักสูตรให้ เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรนั้น ๆ รวมทั้งสําหรับผู้เรียนเองได้โดยเฉพาะ

     ทางโรงเรียนภาษาภาษรจะร่วมวิเคราะห์กับทางองค์กรเกี่ยวกับกลุ่มผู้เรียน และร่วมออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอนให้เหมาะสมตรงกับความต้องการขององค์กร ว่าต้องการจะส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้มี ทักษะในด้านใด เช่น การนําเสนอผลงาน การใช้อีเมล หรือการสนทนา เป็นต้น