คำถามที่พบบ่อย FAQ

ตอบคำถามข้อสงสัยของคุณที่มีต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

เราใช้วิธีการสอนแบบ Direct Method โดยสำหรับชั่วโมงเรียนกับครูผู้สอนชาวญี่ปุ่น ทางคุณครูจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นในการสอน โดยจะมีการใช้รูปภาพและสื่อการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้โดยไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นนักเรียนระดับต้นก็ตาม โดยวิธีการสอนรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาระบบการคิดเป็นภาษาญี่ปุ่น และเมื่อผู้เรียนคุ้นชินกับวิธีการสอนนี้แล้ว จะสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้เร็วขึ้น
ส่วนชั่วโมงเรียนกับครูผู้สอนชาวไทย ทางคุณครูจะใช้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องชัดเจน ก่อนเรียนกับทางครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นต่อไป

ผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสามารถสมัครเรียนได้ เพราะเรามีหลักสูตรตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยด้วยเช่นกัน แต่การรู้อักษรฮิรากานะเป็นอย่างน้อยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนและเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

สำหรับหลักสูตรแบบกลุ่ม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นตามที่ทางโรงเรียนได้ระบุไว้ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้ แต่กรณีหลักสูตรสำหรับเรียนแบบส่วนตัว (Private) นั้น ผู้เรียนสามารถกำหนดหรือเลือกเรียนเนื้อหาและทักษะที่ต้องการเรียนหรือเน้นได้ ทำให้นักเรียนได้ความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเรียนและบรรลุเป้าหมายของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วตามที่ตั้งใจ

หลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนนั้นจัดตามระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ซึ่งไม่เกี่ยวกับอายุ ผู้เรียนจึงจะถูกจัดหรือได้รับคำแนะนำให้เรียนตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนเป็นหลัก

ทางโรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกกลุ่มทุกวัย กรณีที่ผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมตั้งแต่อายุยังน้อย หรือเป็นการเรียนเสริมสำหรับน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว ทางโรงเรียนมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6-12 ปีด้วยเช่นกัน

ทางโรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกกลุ่มทุกวัย ดังนั้นชาวต่างประเทศที่มีความสนใจและต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นก็สามารถสมัครเรียนกับเราได้เช่นกัน

กรณีที่ผู้สมัครเรียนมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นหรือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ทางโรงเรียนมีระบบทดสอบระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้ประกอบข้อมูลในการให้คำปรึกษาและแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัครเรียนด้วย

สำหรับหลักสูตรการเรียนแบบทั่วไปนั้น ทางโรงเรียนมุ่งเน้นถึงความใส่ใจนักเรียนอย่างทั่วถึง จึงมีการจัดการเรียนแบบกลุ่มที่มีจำนวนนักเรียนเพียง 4-8 คนต่อกลุ่ม เพื่อความเหมาะสมในการให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงออก และฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่โรงเรียนมีการบ้านและการสอบด้วย โดยทางครูผู้สอนจะมีการบ้านให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตรจะมีการสอบด้วย เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียน ดูพัฒนาการของผู้เรียน และใช้ในการให้คำปรึกษาในการปรับปรุง และพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละคนด้วยนั่นเอง

ผู้ที่เรียนจบในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางโรงเรียน โดยเงื่อนไขในการได้รับประกาศนียบัตรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด

ผู้สมัครเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียน โดยราคาในแต่ละหลักสูตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าตำรา หรือเอกสารประกอบการเรียน

ติดตามได้ทาง