หลักสูตรติวสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นคืออะไร?

      การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและนอกประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ใช้ในการยื่นเพื่อสมัครเข้าทำงานในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร เพื่อเป็นการยืนยันความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัคร

      การสอบภายในประเทศญี่ปุ่นจัดโดย สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES) ส่วนการสอบนอกประเทศญี่ปุ่นจัดโดย มูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) ซึ่งจะมีการจัดสอบปีละ 2 ครั้งคือ วันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคม (เปิดรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม) และ วันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคม (เปิดรับสมัครช่วงเดือนสิงหาคม)

วิชาที่สอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 読む試験 (よむしけん)ซึ่งจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คันจิและคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน และอีกส่วน 聞く試験(きくしけん) เป็นการทดสอบทักษะด้านการฟัง

      ระดับการสอบแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ N5 / N4 / N3 / N2 / N1 โดยระดับ N5 คือระดับแรก และไล่ไปถึงระดับ N1 คือระดับสูงสุด โดยระดับพื้นฐานที่สามารถใช้ในการยื่นสมัครงานทั่วไปนั้นคือ ระดับ N3

หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

      หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น โดยครูผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำข้อสอบ เช่น วิธีการทำข้อสอบ เทคนิคการอ่านโจทย์และการจับหลักเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง โดยจะมีการจัดทดลองการสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบตามแนวข้อสอบจริงด้วย

หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ คันจิ ไวยากรณ์ การอ่านและการฟัง โดยอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนมินนะ โนะ นิฮง โกะ เล่ม 1-2 แล้ว

หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ คันจิ ไวยากรณ์ การอ่านและการฟัง โดยอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานได้ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนมินนะ โนะ นิฮง โกะ เล่ม 1-4 แล้ว

หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ คันจิ ไวยากรณ์ การอ่านและการฟัง โดยอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับ N4 มาแล้ว


หลักสูตรติวสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจคืออะไร?

การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (Business Japanese Proficiency Test : BJT) คือการวัดและประเมินทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างเหมาะสมถูกต้องในสถานการณ์จริงเชิงธุรกิจ การสอบแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยผู้สอบไม่ต้องเลือกระดับที่จะสอบ เนื่องจากการแบ่งระดับนั้นจะแบ่งจากระดับคะแนนสอบของผู้สอบ ผู้สอบทุกคนได้จะทำข้อสอบชุดเดียวกัน

หลักสูตรติวสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเตรียมพร้อมเพื่อสอบวัดระดับทักษะทางภาษาญี่ปุ่น (BJT) และเตรียมพร้อมเพื่อสอบสัมภาษณ์งานในบริษัทญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใบรับรองทักษะทางภาษาเพื่อที่จะใช้สมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่น โดยครูผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำข้อสอบผ่านหนังสือและแบบทดสอบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน รวมทั้งการจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเตรียมตัวในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งฝึกตอบคำถามที่มักจะถูกถามจากผู้สัมภาษณ์ จนผู้เรียนคุ้นชินกับการตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่นในการสัมภาษณ์และมีความมั่นใจ สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์และทุกคำตอบ

ระดับการสอบ

ผลการสอบจะไม่ประกาศว่า “สอบผ่านหรือไม่ผ่าน” แต่จะวัดตามคะแนนสอบ ตั้งแต่ 0 – 800 คะแนน และแบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ J5 – J1 หากผู้เข้าสอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถ ผู้เข้าสอบจะได้คะแนนเท่าเดิมในการสอบทุก ๆ ครั้ง ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบพัฒนาการทางความสามารถได้อย่างละเอียด

ระดับ J1+ (เจหนึ่งพลัส) 600 – 800 คะแนน

สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น อย่างถูกต้องและสามารถนำมาใช้ได้
 • เข้าใจบทสนทนาทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจการสนทนาของคู่สนทนาเช่น การประชุม การเจรจาธุรกิจ การรับโทรศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถแยกใช้สำนวนทางภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม
 • เข้าใจเอกสารภายในบริษัทหรือเอกสารธุรกิจต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

ระดับ J1 (เจหนึ่ง) 530 – 599 คะแนน

สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

 • มีปัญหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือการนำไปใช้แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการทำความเข้าใจ
 • เข้าใจบทสนทนาทางธุรกิจในระดับกว้างอย่างถูกต้อง
 • เข้าใจการสนทนาของคู่สนทนาเช่น การประชุม การเจรจาธุรกิจ การรับโทรศัพท์ได้คร่าวๆ
 • สามารถแยกใช้สำนวนทางภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้พอประมาณ
 • เข้าใจเอกสารประจำภายในบริษัทหรือเอกสารธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นอย่างคร่าวๆ

ระดับ J2 (เจสอง) 420 – 529 คะแนน

สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เฉพาะได้อย่างเหมาะสม

 • มีปัญหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นและการนำไปใช้ โดยมีอุปสรรคในการทำความเข้าใจ
 • เข้าใจบทสนทนาธุรกิจที่เป็นประจำอย่างคร่าวๆ
 • เข้าใจการสนทนาของคู่สนทนาเช่น การประชุม การเจรจาธุรกิจ การรับโทรศัพท์ได้ประมาณหนึ่ง
 • สามารถแยกใช้สำนวนทางภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เล็กน้อย
 • เข้าใจเอกสารประจำภายในบริษัทหรือเอกสารทางธุรกิจได้อย่างคร่าวๆ
 • เข้าใจธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นประมาณหนึ่ง

ระดับ J3 (เจสาม) 320 – 419 คะแนน

สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ธุรกิจที่เฉพาะได้ประมาณหนึ่ง

 • มีปัญหาทางด้านภาษาญี่ปุ่นหรือความสามารถในการนำไปใช้ มีอุปสรรค ในการทำความเข้าใจมาก
 • เข้าใจบทสนทนาในชื่อประจำวันอย่างง่ายได้คร่าวๆ
 • สามารถเข้าใจการสนทนาของคู่สนทนาเช่น การประชุม การเจรจาธุรกิจ การรับโทรศัพท์ได้เล็กน้อย
 • เข้าใจเอกสารประจำภายในบริษัทหรือเอกสารธุรกิจพื้นฐานได้ประมาณหนึ่ง
 • เข้าใจธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นเล็กน้อย

ระดับ J4 (เจสี่) 200 – 319 คะแนน

สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ธุรกิจที่เฉพาะได้น้อย

 • มีปัญหาทางด้านความรู้ภาษาญี่ปุ่นความสามารถในการนำไปใช้มาก มีความเข้าใจน้อย
 • เข้าใจบทสนทนาทางธุรกิจง่ายๆได้คร่าวๆ เมื่อผู้พูดพูดอย่างช้าๆ
 • ไม่สามารถแยกใช้สำนวนทางภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้
 • เข้าใจเอกสารประจำภายในบริษัทและเอกสารธุรกิจพื้นฐานได้เล็กน้อย
 • เข้าใจธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นเล็กน้อย

ระดับ J5 (เจห้า) 0 – 199 คะแนน

แทบไม่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

 • มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้
 • เข้าใจเพียงแค่บทสนทนาง่ายๆเป็นบางส่วน เมื่อผู้พูดพูดอย่างช้าๆ
 • ไม่เข้าใจเอกสารภายในบริษัทหรือเอกสารทางธุรกิจเลย
 • ไม่เข้าใจธรรมเนียมเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นเลย

ติดตามได้ทาง