หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ทั่วไป

เมื่อคุณเรียนจบในแต่ละระดับ
คุณจะเห็นพัฒนาในการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน

      เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นได้ดีที่สุด การเรียนตั้งแต่พื้นฐานเริ่มจากเรื่องโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งคำศัพท์ อักษรคันจิ และไวยากรณ์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยภาษรจะสอนเนื้อหาเหล่านี้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่สร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียนให้กับผู้เรียน ผ่านครูผู้สอนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่น และผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

 

      เมื่อคุณเรียนจบในแต่ละระดับ คุณจะเห็นพัฒนาการด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน คุณจะสามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้นได้ สามารถสั่งอาหารหรือซื้อของได้เมื่อไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

หลักสูตรทั่วไป

      ทั้งนี้ ระดับหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ที่โรงเรียนสอนภาษาภาษร มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ Beginning (J1-J6), Developing (J7-J12), Expanding (J13-J18), Bridging (J19-J24) และ Reaching (J25-J28)

ระดับ
รหัสคอร์ส
หนังสือเรียน
คำอธิบาย
ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
จำนวนคำศัพท์
(Beginning) ระดับต้น
J1-J6
Minna no Nihongo 1, 2 Minna no Nihongo exercise book, Kanji N5
สามารถสื่อสารด้วยประโยคพื้นฐานง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองได้ เป็นต้น
N5
800 คำ คันจิ 120 ตัว
Developing (ระดับกลาง)
J7-J12
Minna no Nihongo 3, 4 Minna no Nihongo exercise book, Kanji N4
สามารถสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น หรืออธิบายเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักการใช้ภาษาที่สุภาพมากขึ้น
N4
1,500 คำ คันจิ 320 ตัว
Expanding (ระดับสูง 1)
J13-J18
Minna no Nihongo Chukyu 1, Minna no Nihongo Chukyu 1 Mondaishu (Workbook)
สามารถทำความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งในส่วนของทักษะการพูด การฟังและการเขียน สามารถใช้สำนวนคำศัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น
N3
3,200 คำ คันจิ 700 ตัว
Bridging (ระดับสูง 2)
J19-J24
Minna no Nihongo Chukyu 2, Minna no Nihongo Chukyu 2 Mondaishu (Workbook)
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้ดีมากขึ้น สามารถอ่านบทความขนาดยาวได้ เขียนเรื่องราวต่างๆ ตีความเรื่องราวต่างๆ และถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
N3
6,000 คำ คันจิ 1,000 ตัว
Reaching (ระดับสูง ขั้นพิเศษ)
J25-J28
ปรึกษากับครูชาวญี่ปุ่นก่อนเรียน เพื่อเลือกหนังสือเรียนตามความเหมาะสม
สามารถทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตนเอง ค้นคว้า วิเคราะห์ สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้งในชีวิตประจำวัน และในเชิงธุรกิจ
N2, N1
10,000 คำ คันจิ 2,000 ตัว


เงื่อนไขและข้อควรรู้สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน

      สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นกับทางโรงเรียนสอนภาษาภาษร ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับผู้สนใจสมัครเรียน ดังต่อไปนี้

1. การชำระค่าเรียน

– ผู้สมัครเรียนจะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนก่อนเริ่มเรียน
– ค่าหนังสือชำระตามราคาปก
– หลังชำระค่าเรียนแล้ว หากต้องการยกเลิก ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
– สามารถออกใบเสนอราคาและใบเสร็จในนามบริษัทได้

2. ช่องทางการชำระเงิน

– สามารถชำระเป็นเงินสดได้
– สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต โดยจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3%
– สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารด้วยช่องทางออนไลน์

3. การขอลาหยุด

Group Course : ผู้เรียนสามารถแจ้งความประสงค์การขอหยุดเรียนได้ แต่จะไม่มีการชดเชยการเรียนใด ๆ ในชั่วโมงที่หยุดเรียน

Private Course : ผู้เรียนสามารถแจ้งความประสงค์การขอหยุดเรียนได้ โดยจะไม่ถูกหักชั่วโมงเรียน และผู้เรียนสามารถมาเรียนได้ตามปกติในครั้งต่อไป

* หมายเหตุ กรุณาแจ้งขอลาหยุดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนถึงวันเรียน สามารถแจ้งได้ในวันทำการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น. 

4. ส่วนลดค่าเล่าเรียน

กรุณาติดต่อสอบถามโรงเรียน

5. ระเบียบการเรียน

– นักเรียนต้องเรียนวันละ 2 Lessons (1 Lesson = 50 นาที)
– ระยะเวลาเรียนต่อคอร์ส ต้องเรียนให้จบภายใน 6 เดือน
– เรียนจบทุก 30 Lessons จะมีการสอบวัดระดับเพื่อประเมินผลการเรียน

6. ประกาศนียบัตร

ผู้ที่เรียนจบในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากโรงเรียน โดยจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และมีผลการสอบตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 70%

ติดตามได้ทาง