Weekend Course

เริ่มวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 

เรียนทุกวันอาทิตย์
เวลา 14:00 – 16:50 น.

Weekday Course

เริ่มวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์

เรียนวันจันทร์และวันพุธ
หรือวันอังคารและวันพฤหัสบดี
เวลา 15:00-16:50 น.

Weekday Evening Course

เริ่มวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์

เรียนวันจันทร์และวันพุธ
หรือวันอังคารและวันพฤหัสบดี
เวลา 18:30-20:20 น.
 * แต่ละคอร์สมี 30 คาบเรียน เรียนวันละ 2 คาบเรียน * (1 คาบเรียน = 50 นาที)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *